Hiroshi Yoshida ( Kurema, Japan 1876 - 1950 )


  • Hiroshi Yoshida ( Kurema, Japan 1876 - 1950 ) Jungfrau